Změna velikosti písma

27. 11. Xenie

Zítra: René

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BÍLČCIE

 

 O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

o vydání a uložení „Změny č. 2 územního plánu obce Bílčice– opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Bílčice jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Bílčice dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů, oznamuje ve smyslu § 165 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že dne 10. 12. 2015 byla vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Bílčice Změna č. 2 územního plánu obce Bílčice, která nabyla účinnosti dne 26. 12. 2015.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Bruntál, Odbor výstavby a územního plánování, Nádražní 20, 792 01 Bruntál
  • Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury, 28. října 117, 702 18 Ostrava
  • Obecní úřad Bílčice, Bílčice č. p. 61, 793 68 pošta Dvorce u Bruntálu
  • Do dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Obecním úřadu Bílčice, Bílčice č. p. 61, 793 68 pošta Dvorce u Bruntálu

Textová část změny č. 2_I.A výrok a II.A odůvodnění

II.C - Rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek

I.B.b) Hlavní výkres

I.B.c) Výkres veřejně prospěšných staveb

II.B.b) Výkres širších vztahů

II.B.b) Výkres širších vztahů_legenda

Návštěvnost stránek

147127